onsdag 13 augusti 2014

Husnegrer och färgblindhet

Mikael Trolin (Mp) skrev nyligen en festlig debattartikel om husnegrer på SVT Opinion. Förutom att använda hollywoodfilmer som historiska referenser, förde den fram detta som argument för att ”husneger” är ett legitimt begrepp.
Uttrycket användes bland andra av den svarte medborgarrättskämpen Malcolm X, för att påvisa dynamiska behavioristiska tendenser hos de afrikanska slavar som befann sig på den amerikanska söderns bomullsfält.
Alltså: Om man behandlar vissa slavar lite bättre än de andra kan man få dem till att försvara sin herre. För att uttrycket ska vara relevant idag bör vi alltså hitta någon grupp, exempelvis ”rasifierade”, vars situation på något sätt påminner om slaveri.

Malcom X använde uttrycket som del i sitt förespråkande av Svart Nationalism och separatism, ideologier som även Muhammad Ali var sympatisk till. Från ett tal 1965:

And if you came to the house Negro and said, "Let's run away, let's escape, let's separate," the house Negro would look at you and say, "Man, you crazy. What you mean, separate? Where is there a better house than this? Where can I wear better clothes than this? Where can I eat better food than this?" That was that house Negro. In those days he was called a "house nigger." And that's what we call them today, because we've still got some house niggers running around here.

Malcom X menade under denna tidsperiod att separatism var nödvändigt eftersom vita människor aldrig kommer att sluta vara rasistiska. Anklagelsen känns igen från nutida retorik om strukturell rasism, där ingenting tycks vara bra nog; där det alltid finns undangömd rasism någonstans.

Själv står jag långt till höger om hela den västerländska idétraditionen, men jag tänker ändå inte motsäga detta vänsterradikala påstående. Istället vill jag förklara hur jag själv kommit fram till ungefär samma slutsats.

Så, på vilket sätt är ”rasifierades” situation jämförbar med slaveri? Jag menar inte att det finns någonting som explicit säger att någon grupp är underordnad någon annan. Tvärt emot så menar all Offentlig Åsikt att alla grupper är precis lika mycket värda och bör ha samma plats i samhället.

Däremot har färgblindheten sina konsekvenser när den möter verklighetens mångfald.

Olika populationer, som utvecklats i olika miljöer, har olika inneboende egenskaper. För man samman två urskiljbart olika grupper kommer det skapas en uppsättning normer, strukturer, ideal, lagar etc. Dessa kommer med all sannolikhet vara bättre anpassad för en utav gruppernas genomsnittliga inneboende egenskaper. Därigenom får man "strukturellt förtryck"

Ett lättbegripligt exempel är skönhetsideal. De grundas i vår biologi, för att vi ska kunna avgöra vilka individer ur vår stam som det kan vara en god idé att skaffa barn med, men kan påverkas av kultur. Har man två olika populationer som är separerade, så kommer det uppstå två olika skönhetsideal. För man samman dem kommer däremot ett av idealen att ta över. Indiers preferens för ljusare hy är ett exempel på detta, då mer ljushyade stammar en gång i tiden erövrade Indien och etablerade sig som en ”högkastig” överklass.

Asymmetrin i hur bra folk når upp till kulturens normer leder till asymmetri i fördelning av samhällspositioner. Effekten förstärks sedan av saker som att vi är bättre på att läsa ansikten på folk av vår egen "ras", vilket skapar en slags lågintensiv nepotism på makro-nivå.

”Färgblindhet” innebär universalism; att alla i hela världen borde leva efter samma värderingar. Detta som konsekvens av att det enligt doktrinen inte finns några egentliga skillnader mellan folk. Av en händelse, så råkar dock alltid de kulturella uttryck som ska bli universella ha utvecklats bland vita västerlänningar. Denna lilla detalj leder i sin tur att vi i ”multikulturella” samhällen har vita på topp, medan alla andra grupper är ”missanpassade”. Västerländsk ickerasism blir alltså i praktiken ett stöd för vit supremacism.

Varför den vita västerlänningen har såpass svårt att se detta mönster kopplar tillbaka till universalismen. Denna är dels spårbart till att den västerländska guden kräver ensamrätt på att få härska över alla folkslag, men det kan även kopplas till att den Katolska Kyrkan tidigt förbjöd incest. Detta omöjliggjorde klankultur och främjade istället tillit till främlingar och universellt moraliskt tänkande. Det är möjligt att detta, utöver att ha format vår kultur kultur, har främjat avkomman hos de personer som rent instinktivt har en mer universalistisk moral (en introduktion till dessa ideér finns här). Det här är dock ett stort ämne med få säkerställda svar, så vi nöjer oss med att konstatera att alla inte applicerar moraliska principer lika universellt som oss.

För att återvända till ämnet: ”Husnegern” i denna situation är de ur främlingspopulationen som av någon anledning passar och trivs i vit-, västerländsk kultur. Malcom X beklagade sig specifikt över att högpresterande svarta flyttade ifrån svara områden, för att istället anpassa sig till vit kultur. Ur samma källa som senast.:
This modern house Negro loves his master. He wants to live near him. He'll pay three times as much as the house is worth just to live near his master, and then brag about "I'm the only Negro out here." "I'm the only one on my job." "I'm the only one in this school." You're nothing but a house Negro.
Med andra ord en variant av ”brain-drain”; svart kultur utvecklas utan att någon högintelligent svart tar del av det hela, vilket förhindrar den från att nå sin fulla potential. Sedan segregationen upphörde har även vita affärsverksamheter i till stora delar trängt undan svarta, vilket fått till följd att det finns väldigt lite svarta förebilder. Valet tycks stå mellan knarklangare eller husneger – att göra bra ifrån sig akademiskt är ”acting white”.

Hur är då detta relevant för Sverige? Om invandrare inte vill anpassa sig till svensk kultur; att bli så kallade husnegrer, vad gör de då här från första början? Att flytta till ett land vars institutioner och kultur inte vill ha med att göra? En förklaring är förstås att de lockats av välfärdsstaten, men vad som gör Sverige attraktivt avgörs även av vad det jämförs med; situationen i deras hemländer.

Merparten av invandringen till Sverige, utav den typ vi märker av, kommer från områden där västerlandet uttryckt sin färgblinda universalism genom att försöka implementera demokrati. Visserligen handlade Irak-kriget egentligen om att försvara petro-dollarn, och kriget rättfärdigades ursprungligen via WMDs, men vad som i längden fick merparten av folket där hemma att acceptera det var spridandet av den heliga demokratin.

Med andra ord har västerlandet en viss skuld till dessa flyktingar, som i sin tur har anledning att vara misstänksamma mot vår heliga universalism. Våra kulturella ideal har förstört deras hemländer, och nu kräver vi att de ska integreras i dessa. Integreras i ett system där de med absolut största sannolikhet alltid kommer vara missanpassade outsiders, om så bara på grund av våra instinktiva reaktioner på folk som ser annorlunda ut.

Det bör noteras att det här inte är ett slutgiltigt argument mot mångkultur. Många västerlänningar som flyttar till Asien är exempelvis fullt medvetna om vilket position de kommer att få i det nya samhället. Man måste väga fördelarna mot nackdelarna, på både individuell och samhällelig nivå. Väger nackdelarna över, heter alternativet separation.

måndag 28 april 2014

Män är utbytbara?

Har skrivit ett gästinlägg på gruppbloggen Genusdebatten, där jag ställer upp en metod för att utforska orsakerna till de könsskillnader jag ser. Förhoppningsvis kan min kvasibayesianska inställning smitta av sig.

http://genusdebatten.se/gastinlagg-man-ar-utbytbara-2/

fredag 28 mars 2014

Nonsens och propaganda

Snubblade över detta:


Det här är ett utmärkt exempel på hur nonsens används som ett propagandavapen. "Nonsens?!", tänker du. Ja, nonsens.

För vad händer när man försöker omsätta dessa principer till handling? Tolkar vi det senare påståendet som att människors värde är oändligt, är fortfarande alla människor lika mycket värda. Tolkar vi det som att man inte kan jämföra människors värde kan vi inte längre prioritera.

Kan vi inte prioritera blir vi handlingsförlamade.

Är vi handlingsförlamade behöver vi någon som säger åt oss vad vi ska göra. Någon vi litar instinktivt på. Någon som kan dra i våra undermedvetna trådar. Försöker man bli av med tydliga hierarkier mellan människor får man istället dolda hierarkier. Hierarkier där ingen vet vem som har kontroll över vad. Hierarkier där makt är frikopplat från ansvar.

En liknande variant av nonsens kommer i formen av dekonstruktion in absurdum: "Hur kan du vara så säker på det?" För de flesta fenomen (i synnerhet fenomen på samhällsnivå) här i världen finns det inte kontrollerade experiment. Det medför att man måste utgå ifrån den information man har till hands och genom den försöka bedöma sannolikheterna för olika utfall.

Däremot skapar oförmågan att ge ett definitivt svar ofta illusionen av att det finns något alternativ med bättre sannolikhet. Det här alternativet brukar ofta ligga i bakhuvudet på de flesta, där det har placerats genom olika former av suggestivt historieberättande. Ingen behöver säga rakt ut att det här är det faktiska alternativet, så därför behöver ingen heller ställa frågan ifall det verkligen har något verkligt stöd.

Tillbaka till bilden där uppe. Den är förmodligen ett symptom på att allt fler börjar ifrågasätta att alla verkligen är lika mycket värda. Värderar du afrikanska barn lika mycket som din morsa? Varför låter du i så fall henne äta, och inte dem? Börjar sådana frågor ställas allt för mycket förlorar ideografin slagkraft. Därför måste man lägga till ännu mer nonsens, för att på så sätt mota tillbaka folks sinnen till ett stadium där de inte kan dra några rationella slutsatser.

Addendum: Det är fullt möjligt att folk skapar den här typen av idéer helt på egen hand, för att slippa ta beslut. Blir lite väl konspiratoriskt ifall man inte har det i åtanke.

onsdag 12 mars 2014

Skapandet av identitet


Människan är en social varelse. Hon kräver samhörighet och något att vara stolt över, bortom sina egna personliga egenskaper. Dock gör den moderna individualismen att detta ofta förbises, då det ses som suspekt och lite smutsigt att ha stolthet för den egna gruppen. Individualismen ser människan som ett resultat av sin inneboende fria vilja, snarare än någon som får sin mening från relationen till sin omgivning. ”Hipstern” skulle i sin ovilja att kategoriseras kunna ses som kulminationen av den här utvecklingen. Resultatet av detta synsätt är att vi ofta är blinda för en hel del social dynamik, vilket är anledningen till att jag vill ta upp några användbara begrepp.

Vi kan börja med en separation mellan in- och utgrupper, och inte enligt vilka gruppindelningar som helst. Bloggen nydwracu har skapat begreppet thede för en ingrupp som är viktig för din identitet. Det som faller utanför denna grupp, dvs utgruppen, benämns elthede. Begreppet är såpass praktiskt att jag tänker försvenska dess böjningar, i ett försök att etablera det.

Theder finns i olika storlekar och varianter, och oftast har en person flera olika theder som denne hör till. Det kan vara saker som familj, hemstad eller etnicitet, men även saker som subkulturer och politiska ståndpunkter påverkas av det här. Ofta finns en hierarki av grupper inom gruppen, exempelvis att någon i första hand ser sig som skåning, i andra hand som svensk, i tredje hand som nordeuropé. Utöver detta hämtar folk även identitet från kombinationer av theder, exempelvis en skånsk hiphopare.

Vad som skiljer thede från en vilken grupp som helst är det emotionella; att om någon går till angrepp mot din thede kommer du att ta det personligt. På så sätt skapas både livsmening och solidaritet inom grupper, men samtidigt måste en thede alltid definieras i motsatsförhållande till en elthede. Folk vill inte bara vara medlemmar av en grupp, vi vill vara medlemmar av en exklusiv grupp.

Oss och Dem

En grupps thediskhet – styrkan i dess känslomässiga sammanhållning – förstärks av hyllande av den egna gruppen, smutskastning mot det elthediska, samt genom skapande t av ett gemensamt språk. nydwracu kallar det ”throwing exosemantic gangsigns”, men vanligtvis används begreppet ”shibbolets”, efter följande bibelverser:

4 Och Jefta församlade alla Gileads män och gav sig i strid med Efraim. Och Gileads män slogo efraimiterna; dessa hade nämligen sagt: »Flyktingar ifrån Efraim ären I; Gilead är ett mellanting, varken Efraim eller Manasse.»
5 Och gileaditerna besatte vadställena över Jordan för efraimiterna. Då nu någon av de efraimitiska flyktingarna sade: »Låt mig komma över», frågade Gileads män honom: »Är du en efraimit?» Om han då svarade nej,
6 så sade de till honom: »Säg 'schibbolet'.» Sade han då »sibbolet», därför att han icke nog lade sig vinn om att uttala ordet rätt, så grepo de honom och höggo ned honom där vid vadställena över Jordan. På detta sätt föllo vid det tillfället fyrtiotvå tusen efraimiter.

-Domarboken 12


Med ”exosemantisk” menas den information ett ord kan ge om grupptillhörigheten hos personen som använder det. Exempelvis uppstår inom många branscher så kallat ”fikonspråk”, vilket så gott som alltid är obegripligt för utomstående. Det här kryptiska språket är oftast nödvändigt för att beskriva specifika saker och förhållanden inom en bransch, men språket kan även fungera som ett bevis på att den som använder det har erfarenhet av branchen; att det är ”en av oss”. I motsatsförhållande till det torraste fikonspråket står de mest emotionellt rörande shibboleterna. Dessa är oftast de begrepp som har luddigast definition, då hängivenhet till nonsens kan visa på en större lojalitet än vad hängivenhet till konkreta fakta kan göra. Man skulle kunna se det som en del av vår religiösa instinkt, att vår identitet kräver något som är större än oss själva.

Utöver detta finns det även ord som tjänar som elthediska markörer; som det ”sibbolet” som fick eframiterna slaktade vid Jordanflodens stränder. Den undermedvetna logiken är att eftersom ordet används av dem, kan det inte användas av oss.

Ord och koncept som fungerar som sammanhållande för ett helt samhälle kallas ideografer. Dessa brukar härstamma från någon väldigt inflytelserik thede, och finns i både inkluderande och exkluderande varianter. Exempel kan vara frihet, solidaritet och demokrati - eller slaveri, egosim och fascism. (Eller varför inte ”alla är lika mycket värda”) Som ni kanske märker blir regeln om att luddiga begrepp skapar lojalitet extra tydlig här, kanske därför att ett samhälle innehåller en väldans massa individer, vilket gör behovet av uppfattad sammanhållning större.

Under vår förhistoria var förmodligen en uteslutning från den egna stammen förödande för enskilda individer, särskilt i våra kargare klimat. Under medeltiden var landsförvisning ett vanligt straff. I dagsläget kan förstås folk bli utvisade, men endast om man har något annat ”hemland”. Däremot slår själva hotet om uteslutning från samhället fortfarande mot samma instinkter. Etablerandet och upprätthållandet av shibboleter spelar därför fortfarande en stor roll för både privata och offentliga samtal.

Problemet i vår tidsålder av ständiga opinionsmätningar och välslipade PR-metoder, är att positionering ofta kommer långt före diskussioner om konkreta sakförhållanden. Rädslan för att brännmärkas genomgår hela samhället. För ett tag sedan var jag i kontakt med någon som fått en kreditupplysning körd av Reserachgruppen. Människan trodde att dennes karriär var på väg att förstöras, tack vare två textrader, skrivna för ett år sedan.

Samtidigt slåss antirasister/feminister om vem som ska ha rätten att kalla sig antirasist/feminist. Själv tror jag inte det är en slump att grupper vars starkaste shibboleter är inkludering och jämlikhet, ägnar sig åt mest mobbning och statuslekar. Eftersom man förnekat hierarki saknas det tydliga spelregler för hur man klättrar i den hierarki som trotts det alltid kommer att finnas. Samtidigt lämnar oviljan att definieras av sitt arv ett tomt gapande hål som måste fyllas med ideologisk lojalitet.